Disclaimer


1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op liefdevoorholland.com

2. Account

Voordat u kunt reageren, dient u een account aan te maken, waarbij u uw voor- en achternaam, nickname en een geldig e-mailadres op dient te geven.
Liefdevoorholland.com heeft ten allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Liefdevoorholland.com in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Liefdevoorholland.com een andere reden bestaat.

3. Reageren

Opdat onze site een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.
Wees beleefd.
Maak u bekend.
Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
Geef argumenten voor uw mening.
Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
Gebruik geen schuttingtaal.
Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
Liefdevoorholland.com behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.

Liefdevoorholland.com sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart Liefdevoorholland.com voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. Licentie en privacy

Door plaatsing van enige content op onze site geeft u Liefdevoorholland.com een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.
Liefdevoorholland.com verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Liefdevoorholland.com zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval Liefdevoorholland.com daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen Liefdevoorholland.com privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

5. Intellectueel eigendom.

Alle berichten, foto’s, blog en andere content die op liefdevoorholland.com staat is en blijft ten alle tijden eigendom van liefdevoorholland.com. Mits er een bronvermelding bijstaat is het wettelijk geoorloofd dat u als gebruiker en/of webmaster content, foto’s, blogs van onze website mag downloaden en verspreiden. Indien er geen gehoor gedaan wordt en er content wordt verdeeld waarop een copyright en intellectueel eigendom rust staan wij in ons recht om u schriftelijk te verzoeken om de content te verwijderen. Mocht er een geschil uitvloeien dan is de rechter ten Den-Haag bevoegd om u strafrechtelijk te vervolgen.

6. Slotbepalingen

Liefdevoorholland.com behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden gelden vanaf 21 dagen nadat u op het door u aan de Liefdevoorholland.com opgegeven e-mailadres van de wijziging op de hoogte bent gebracht en u opnieuw een reactie plaatst op Liefdevoorholland.com, tenzij u vóór het verstrijken van die termijn per e-mail aan Liefdevoorholland.com te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, in welk geval uw Liefdevoorholland.com wordt beëindigd en u de mogelijkheid om reacties te plaatsen op Liefdevoorholland.com kan worden ontzegd.
Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Liefdevoorholland.com is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den-Haag is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.
Datum huidige versie: 27 jan 2016

 

 

Close
%d bloggers liken dit: